Röster mot rasism: Upplevelser från Finland

19.03.2024

Märk! Översättningen gjordes med hjälp av ChatGPT.

”Från att uthärda stereotyper till att möta systemiska hinder över olika livsområden, rasismens hårda verklighet dominerar vardagliga interaktioner.”

Bloggens huvudsakliga syfte är att avslöja de komplexa lagren av rasism i Finland, belysa dess olika former och föreslå effektiva interventionsstrategier. Rasism, en djupt rotad samhällssjukdom, manifesterar sig på olika sätt, från tydliga handlingar av diskriminering till subtila men lika farliga mikroaggressioner som eroderar individens värdighet. Dessa former inkluderar verbalt övergrepp, systemisk förtryck, kulturell appropriering och mer, som tillsammans väver ett nät av ojämlikhet som marginaliserar specifika grupper inom samhället.

Nyligen studier, såsom den omfattande 13-medlemsstatsanalysen av EU:s byrå för grundläggande rättigheter, placerar Finland som ett av de mest rasistiska länderna i Europeiska unionen. Chockerande nog rapporterade 43 % av personer med afrikansk bakgrund i Finland att de upplevde rasistisk trakasserier det senaste året, en siffra högre än i något av de andra 12 undersökta länderna. Denna siffra steg till uppseendeväckande 52 % när respondenterna tillfrågades om rasistisk trakasserier under de senaste fem åren. Studien understryker förekomsten av rasdiskriminering, särskilt riktad mot unga kvinnor, högutbildade individer och de som bär religiösa kläder.

Utgående från mina personliga erfarenheter har livet som en person av färg i Finland varit fyllt av utmaningar. Från att uthärda stereotyper till att möta systemiska hinder över olika livsområden, rasismens hårda verklighet dominerar vardagliga interaktioner. Dessa personliga möten understryker brådskan i att adressera rasismen direkt och att montera ned strukturerna som upprätthåller den.

Utbildning framstår som ett kraftfullt verktyg i kampen mot rasism, vilket fungerar som en katalysator för medvetenhet, förståelse och förändring. Genom att utrusta individer med kunskap för att känna igen och utmana sina egna fördomar banar utbildningsinterventioner vägen för meningsfull dialog och kollektiv handling. Forskning, exemplifierad i dokument såsom ”Examining a community intervention to help White people understand race and racism and engage in anti-racist behaviours,” lyfter fram effektiviteten av sådana interventioner för att främja empati, minska fördomar och främja social sammanhållning.

Men att bekämpa rasism kräver mer än bara individuell medvetenhet; det kräver samordnade insatser på samhällsnivå. Gemenskapsbaserade initiativ, inklusive dialoggrupper och workshops, erbjuder ovärderliga plattformar för individer att komma samman, dela erfarenheter och skapa lösningar. Dessa gräsrotsrörelser befodrar inte bara deltagarna att konfrontera rasismen utan främjar också solidaritet och allianser över olika samhällen.

För att stärka dessa insatser, står ”Learn, Speak up, Act!”-initiativet, ledd av FN:s människorättskontor, som en global uppmaning till kamp mot rasism, diskriminering, främlingsfientlighet och relaterad intolerans över hela världen. Betonande utbildning om rasismens historia och mänskliga rättigheter, uppmuntrar att tala ut mot orättvisor och betonar behovet av konkreta åtgärder, detta initiativ stämmer överens med etablerade ramverk såsom Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering (ICERD), Durbanförklaringen och handlingsprogrammet (DDPA) och Internationella decenniet för människor med afrikansk härkomst 2015-2024. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Volker Türk, betonar behovet av att samla global konsensus och kollektiva åtgärder för att konfrontera rasism och rasdiskriminering.

Sammanfattningsvis kräver att ta itu med rasismen i Finland en mångfacetterad strategi som kombinerar utbildning, påverkan och samhällsengagemang. Genom att förstärka marginaliserade röster, utmana inrotade förtryckssystem och främja empati och förståelse, kan vi sträva mot ett mer inkluderande och rättvist samhälle för alla. Låt oss åtaga oss det pågående arbetet med att avskaffa rasismen och bygga en framtid där alla kan blomstra, oavsett ras eller etnicitet.

Adel Rizvi
Styrelseledamot, kassören

Referenser:

  • EU Agency for Fundamental Rights. (2023). Being Black in the EU – Experiences of people of African descent.
  • ”Examining a community intervention to help White people understand race and racism and engage in anti-racist behaviours.” (Banks, Kira Hudson; Desdune, Jasmine; Johnson, Tanesha R.; Green, Kyara Published in: Journal of community & applied social psychology 2023-03, Vol.33 (2), p.287-299 )
  • ”Learn, Speak up, Act!” Initiative by the United Nations Human Rights Office.
  • International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD).
  • Durban Declaration and Programme of Action (DDPA).
  • International Decade for People of African Descent 2015-2024.
Skip to content