Suomen YK-nuorten rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaselosteen tarkoituksena on kuvata rekisterinpitäjän suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Yhdistys on järjestänyt henkilötietojen rekisteröintiä ja käsittelyä koskevat toimintonsa soveltuvan EU-oikeuden ja kansallisen lainsäädännön sekä näiden nojalla annettujen määräysten ja ohjeiden vaatimusten mukaisesti.

 

1. Rekisterinpitäjä

Suomen YK-nuoret

1480297-9

Siltasaarenkatu 4, 7 krs.

00530 Helsinki

hallitus@yknuoret.fi

2. Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa

Hawa Sesay

hawa.sesay@yknuoret.fi

3. Rekisterin nimi

Suomen YK-nuorten toimintaan osallistuvilta kerätyt henkilötiedot

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. 

Henkilörekisterin tarkoituksena on kerätä YK-nuorten toimintaan osallistuvilta henkilöiltä yhdistyslain (504/1989) [11 §:n] vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeelliset tiedot. Yhdistys kerää ja käsittelee henkilötietoja suostumuksensa antaneen henkilön itsensä ilmoittamina.  

5. Rekisterin tietosisältö

Yhdistyksen henkilörekisteriin kerätään yhdistyslain vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen nimi ja kotipaikka, sekä sähköpostiosoite sekä muut mahdolliset tiedot, joita jäsen on antanut jäsenyyteensä tai toimintaan osallistumiseen liittyvien asioiden hoitamiseksi. 

6. Tietojen luovuttaminen 

Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle. Yhdistys voi luovuttaa tietoja eteenpäin ainoastaan henkilön suostumuksella tai muulla EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisella perusteella. Yhdistys ei luovuta tietoja kolmansiin valtioihin EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisena, pääosin sähköisessä muodossa. Sähköinen henkilörekisteri sijaitsee käyttäjätunnuksin suojatussa palveluntarjoajan tietokannassa.

Aineisto voi olla myös manuaalisessa muodossa, mikäli se toiminnan tarkoituksen vuoksi on tarpeellisesti. Manuaaliset tiedot säilytetään paikassa, jonne ulkopuolisilla henkilöillä ei ole pääsyä

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Suomen YK-nuorten toimintaa osallistuvalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu sekä oikeus pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastusta tai tietojen korjaamista koskeva tieto voidaan lähettää kirjallisesti kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostilla kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.

Skip to content