FN-Ungdoms Post-2015 Undersökningsresultat

Förenta Nationernas medlemsstater kom överens om åtta mätbara utvecklingsmål, milleniemålen, år 2000 för att skapa en bättre och rättvisare värld. Utvecklingsmålens uppsatta tidsfrist är 2015 och nu diskuteras Post-2015, den nya utvecklingsagendan. Dessa mål strävar efter hållbar utveckling på ekologiska, sociala och ekonomiska delområden åren 2016-2030. FN har efterfrågat civilsamhället utöver medlemsstaterna att delta i diskussionerna om de nya målen. Finlands FN-ungdom och dess medlemsföreningar deltar genom att föra fram de finska ungdomarnas åsikter.

FRÅGEFORMULÄRETS UTFORMNING

En stor del av världens befolkning är ungdomar och de kommer att leva med konsekvenserna av dagens beslut i flera decennier framåt. I Finland finns 1 miljon 15-29-åringar.[1] Därför är det viktigt att lyssna på och få ungdomar att delta i beslutfattningsprocessen. Finlands FN-ungdom har kartlagt finska ungdomars åsikter. Syftet med frågeformuläret var att framföra vilka teman som är viktigast för unga när vi bygger en bättre värld, informera om den pågående Post-2015 processen samt få unga personer att reflektera över på Post-2015 betydelse för andra unga runt om i världen.

Frågeformuläret genomfördes av volontärer, i sex veckor under våren 2014 mellan februari-april. Målet var att distribuera formuläret geografiskt omfattande i Finland med hjälp av Finlands FN-ungdoms medlemsföreningar och dess aktiva. Svar samlades in genom elektroniska frågeformulär som spreds i socialmedier och som skickades via e-post till skolor och läroanstalter. Några svarade även genom pappersformulär.

Frågeformuläret bestod av flervalsfrågor och kommentarfält. Av flervalsfrågorna skulle ungdomarna välja sex viktigaste teman av 18 möjliga. Vid varje svar fanns utrymme att beskriva utförligare om sina egna åsikter kring svaret. Frågeformuläret hölls avsiktligen kort för att få in så många svar som möjligt.

Utformningen av formuläret påminde om FN:s My World 2015.[2] My World 2015 är FN:s officiella formulär vars syfte är att samla in enskilda personers åsikter, världen över, om vad som är viktigast för dem i den nya utvecklingsagendan. Bakgrundsinformationen som efterfrågades var kön, hemvist, åldersgrupp samt sysselsättning.

1008 ÅSIKTER/SVAR/TANKAR

1008 svar samlades in totalt runtom i hela Finland. 12% av dem, 118 personer, skrev även kommentarer till sina svar. Tre teman lyftes fram oberoende bakgrund; miljö, förminskad ojämlikhet samt ett tryggt liv. Dessa ansågs vara nycklar till en bättre värld. Från de ungas kommentarer framkom att de globala utmaningarna är gemensamma och universella, som ska hanteras inte bara på individuell utan även på nationell och internationell nivå av internationella samfundet. Finlands FN-ungdom blev överraskad över att ungas deltagande i beslutsfattandet var det minst svarade svarsalternativet.

Enligt internationella jämförelser har finska ungdomar stor vetskap om samhället och beslutsfattandet.[3] Trots detta är ungdomars samhälleliga deltagande i Finland litet.[4] Finlands FN-ungdom anser att det är viktigt att ge unga möjligheten att vara med och påverka beslutsfattandet.

Det populäraste svarsalternativet i Finlands FN-ungdoms formulär var att stoppa klimatförändringen medan det var ett av de mindre viktiga alternativen i My World 2015 undersökningen. Där hamnade bra utbildning, bättre sjukvård samt en pålitlig och ansvarstagande regering högst upp på prioritetslistan.

Det näst viktigaste temat enligt finska ungdomar var att förminska inkomstskillnaderna. Ekonomisk ojämlikhet togs inte upp i My World 2015 även om ämnet har diskuterats brett globalt.

UNGDOMARS POST-2015 SVAR:

Att stoppa klimatförändringen (551)
Att förminska inkomstskillnaderna (503)
Ett tryggt liv utan våld, trakasserier och diskriminering (492)
Rent vatten (477)
Jämställdhet och jämlikhet oberoende kön och sexuell läggning (460)
Kvalitativ vård som är till för alla (447)
Ekonomi på miljöns villkor (434)
Kvalitativ utbildning som är till för alla (417)
Företagens ansvarstagande och rättvis verksamhet (344)
Stoppa våld mot kvinnor och flickor (343)
Att trygga minimi levnadsstandard i livets alla skeden (323)
Rätt att bestämma över sin egen kropp (273)
Pålitlig och ansvarstagande regering (231)
Billig och näringsrik mat (223)
Möjlighet till förvärvsarbete som motsvarar utbildningen (193)
Inga glömda konflikter: alla kriser ska uppmärksammas (145)
Minoriteters rättigheter ska tryggas (119)
Ungas deltagande i beslutsfattandet (73)

MILJÖN OCH DESS BESKYDDANDE

I kommentarerna önskade flera unga att jordens resurser ska fördelas mer jämlikt och att resurserna ska användas med tanke på hållbar utveckling. Konkreta förslag var bl.a. användning av förnybar energi, förminskad användning av plast och teknisk utveckling av trafiken. Även skyddandet av miljöns mångfald samt klimatförändring togs upp. Förslag gavs om världsomfattande information om klimatförändringar och konsekvenserna av dessa samt en miljövänligare och mer etisk matproduktion.

OJÄMLIKHET

Av ungdomarnas kommentarer framkom tron om att jämställdhet ökar, då både flickor och pojkar utbildas, det ges mer sexualkunskap i skolan och när grundläggande behov är uppfyllda. Ovanstående ansågs även ha inverkan på demokratisering och medborgarnas deltagande i beslutsfattandet.

Youth Voices on a Post-2015 World rapporten med ungas åsikter från 12 länder, belyste att frihet och jämlikhet är viktigast för att skapa en bättre värld.[5]

TRYGGT LIV

Det framfördes en stark önskan om att stoppa människohandel och slavarbete liksom barns utsatthet såsom våld och tvångsäktenskap. En tryggare värld uppnås enligt ungdomarna genom att avskaffa kärnvapen och reducera vapenhandeln.

Några tog även upp vikten av att förminska ungdomars arbetslöshet. Hög arbetslöshet anses vara ett hot mot ett tryggt liv och stabilt samhälle. Enligt svaren tillhör ett tryggt liv alla och är en betydande förutsättning för ett bättre liv.


[1] Nuorisobarometri 2013

[2] My World 2015. När den här rapporten skrevs var formuläret fortfarande öppet. www.myworld2015.org

[3] ICCS 2009 International Report: Civic knowledge, attitudes, and engagement among lower-secondary school students in 38 countries http://www.iea.nl/fileadmin/user_upload/Publications/Electronic_versions/ICCS_2009_International_Report.pdf

[4] Nuorisobarometri 2013

http://www.tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2014/02/Nuorisobarometri_2013_lowres1.dpf

[5] DFID/CSO Youth Working Group: Youth Voices on a Post-2015 World

http://www.youthpost2015.org/wordpress/report/youthvoices.pdf

 

              FN-Ungdoms Post-2015 Undersökningresultat