Lausunto liittyen hallituksen tiedonantoon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa

18.08.2023

Suomen YK-nuoria pyydettiin antamaan lausunto tueksi hallituksen tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa valmistelevalle työryhmälle. Erityisesti kommenttia pyydettiin käynnissä olevasta Yhdenvertainen Suomi –toimintaohjelmasta. Voit lukea lausunnon kokonaisuudessaan alta.

 

Lausunto liittyen hallituksen tiedonantoon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa

Suomen YK-nuoret kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto liittyen hallituksen tiedonantoon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. YK-nuorten mielestä kaikki Yhdenvertainen Suomi -ohjelman tavoitteet ovat ensiarvoisen tärkeitä, mutta mielestämme erityistä huomiota tulisi kohdentaa tavoitteiden 1. (Tunnistetaan ja puretaan yhteiskunnan eriarvoistavia rakenteita) ja 3. (Vahvistetaan viranomaisten yhdenvertaisuusosaamista eri tasoilla) toteutumiseen. Uskomme, että näiden tavoitteiden toteutumisella on positiivinen vaikutus myös muiden tavoitteiden toteutumisessa. Painotamme kuitenkin, että mistään tavoitteesta ei ole tässä tilanteessa mahdollista tinkiä. Ensisijaisesti muistutamme myös hallitusta sitä sitovista ihmisoikeussopimuksista ja ihmisoikeusperustaisen politiikan tärkeydestä.

Peräänkuulutamme kuitenkin toimeenpanossa ja toimenpiteiden arvioinnissa erityisryhmien yksilölliset tilanteet huomioivaa näkökulmaa. Esimerkiksi nuoruudessa koetulla rasismilla ja syrjinnällä on erityisen suuri vaikutus nuorten tulevaisuudenuskoon sekä luottamukseen ja kuuluvuuden kokemukseen yhteiskunnassa. Koska tiettyihin ihmisryhmiin kuuluvat ovat oman tilanteensa asiantuntijoita, kehotamme painokkaasti ottamaan ryhmät mukaan toimeenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen, kuten esimerkiksi ohjelman tavoitteessa 18 (Kehitetään uusia keinoja vähemmistönuorten (esim. romaninuoret) osallistumisen edistämiseksi Suomen ihmisoikeusvelvoitteiden täytäntöönpanon valvonnassa) on onnistuneesti kirjattu. 

Lisäksi haluamme nostaa esiin, että kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen Ketään ei jätetä (LNOB)-periaatteen mukaisesti (toimintaohjelman tavoite 51) on tehokas keino edistää yhdenvertaisuuden toteutumista. On myös muistettava, että kestävyysvaje itsessään yhdistettynä  ilmastonmuutoksen ja luontokadon vaikutuksiin tulee enenevässä määrin uhkaamaan ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista. 

Skip to content