Kuinka sukupuoleen kohdistuvat ennakkoluulot jarruttavat meitä?

11.11.2021

Osana SDG 5-sosiaalisen median kampanjaa, tämä blogikirjoitus kiinnittää huomion vallitsevaan eriarvoisuuteen ja haasteisiin, joita naisyrittäjät kohtaavat. Naisten aliedustus joillakin talouden sektoreilla (esim. tekniikka, STEM, yrittäjyys) ja yliedustus muilla aloilla (esim. terveys, koulutus ja sosiaalipalvelut) aiheuttavat sukupuolten välisen kuilun, jolloin taloudellinen potentiaali jää hyödyntämättä. Sukupuolten välisen kuilun tarkastelu yritysmaailmassa paljastaa syvälle juurtuneet ennakkoasenteet ja sukupuolinormit, jotka muokkaavat työmarkkinoita.

Mitä haasteita naiset kohtaavat?

Aiempi tutkimus on tuonut esiin tekijöitä, jotka hidastavat yrittäjäksi pyrkiviä naisia toteuttamasta tavoitteitaan. Koska naisjohtoiset yritykset ja naisyrittäjät ovat aliedustettuina, kaivattuja verkostoitumismahdollisuuksia on yleensä naisille vähän, mikä puolestaan rajoittaa tiedon, ulkoisten taloudellisten resurssien ja rahoituksen saatavuutta. Teknologiateollisuus on esimerkki nopeasti kasvavasta alasta, jossa naiset ovat huomattavasti aliedustettuina ja naisilla on vähän verkostoitumismahdollisuuksia. Vuonna 2020 vain 9 % Euroopan teknologiateollisuuden investoinneista myönnettiin tiimeille, joissa oli vähintään yksi naispuolinen perustaja.

Covid-19 sukupuolivaikutukset ovat paljastaneet myös kotitöiden epätasaisen jakautumisen taustalla olevat sosiaaliset normit, jotka haittaavat naisten yrittäjyyden toteutettavuutta kodin ulkopuolella.

Johtajuus ja menestys yritysmaailmassa kuvataan usein maskuliinisten piirteiden kautta. Menestyneen yrittäjän narratiivi keskittyy maskuliinisiin piirteisiin, kunnianhimoon, aggressiivisuuteen, riskinottamiseen ja syntyperäiseen johtajuuteen, vastakkaisena sosiaalisten normien kautta naisille tavanomaisille taipumuksille huolenpitoon ja yhteistyölle. Itse asiassa vastauksena kysymykseen ”Onko sinulla tietoja ja taitoja yrityksen perustamiseen”, 32 % naisista vastasi ”kyllä” verrattuna miesten 42 %:iin.

Naisten kokema huijarisyndrooma estää heitä ottamasta ensimmäisiä riskejä, jotka ovat merkittävässä roolissa yrityksen perustamisen, kasvavan kunnianhimon ja nykyisessä järjestelmässä menestymisen kannalta. Omien kykyjensä ja kunnianhimon vähättelyn seurauksena naisten kyvyt jäävät usein tunnistamatta, mikä vaikuttaa etenemismahdollisuuksiin sekasukupuolisissa ympäristöissä. On osoitettu, että vain 3 % naisista on perustamisvaiheen yrittäjä (18–64- vuotiaat) ja omistaja uudessa yrityksessä, jonka odotetaan luovan vähintään 19 uutta työpaikkaa seuraavan viiden vuoden aikana. Miesten osuus tästä on 10, 5 %. Tähän tietoon voidaan tuoda lisää ymmärrystä tarkastelemalla eroja epäonnistumisen pelossa, joka on naisilla 10 % suurempi. Sen lisäksi että naiset epäilevät itseään johtuen työmarkkinoiden epätasa-arvosta, naisyrittäjiin kohdistuu ennakkoluuloja pankkien, sijoittajien, potentiaalisten liikekumppaneiden ja jopa perheenjäsenten ja ystävien toimesta.

Miksi meidän tulisi välittää?

Yhdistyneiden kansakuntien mukaan sukupuolten tasa-arvo on merkittävä katalysaattori talouskasvulle ja sosioekonomiselle kehitykselle. Lisäksi naisyrittäjyyden potentiaalin hyödyntäminen on askel kohti monimuotoisempaa taloutta. Yrittäjyyden monimuotoisuudella ja yrittäjien moninaisuudella on mahdollisuus edistää entistä monipuolisempia innovaatioita ja tulevaisuuden ratkaisuja, jotka vastaavat paremmin eri ihmisryhmien tarpeisiin. Kestävämpi ja inklusiivisempi tulevaisuus edellyttää entistä enemmän kestäviä ratkaisuja ja innovatiivista digitaalista kehitystä. Roolimallien ja naisyrittäjyyden lisääntymisellä on myönteinen vaikutus naisten ja tyttöjen nuorempiin sukupolviin.

Teksti: Meredith Chuzel-Marmot & Alma Pyymäki

Skip to content