Strategia 2016-2018

Suomen YK-nuorten strategiset linjaukset ohjaavat kestävän kehityksen tavoitteiden tunnettavuuden lisäämistä nuorten keskuudessa. Yhdistys selvitti vuosina 2014 ja 2015 suomalaisten nuorten mielipiteitä YK:n kestävän kehityksen tavoitteista kansallisen kyselyn avulla. Tavoitteena oli kartoittaa, mitkä teemat ovat nuorille tärkeimpiä parempaa maailmaa rakennettaessa. Kyselyn tulosten perusteella nuorille tärkeimmiksi painopisteiksi nousivat ympäristö, turvallinen elämä ja yhdenvertaisuus. Nämä teemat ovat yhteneviä YK:n yleiskokouksessa 2015 hyväksyttyjen kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

Strategiassa kerrotaan YK-nuorten arvopohja sekä visio ja missio, jotka ohjaavat YK-nuorten pidemmän aikavälin toimintaa. Strategiassa määritellään roolit ja tavoitteet, jotka ohjavat toimintaa.

Strategia on laadittu vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Val- mistelusta on vastannut YK-nuorten hallitus ja puheenjohtajisto. Jäsenjärjestöjen toiveet, niiden vahvuudet ja niiden tuomat mahdollisuudet on otettu huomioon strategiaa valmis- teltaessa. Strategiatyön taustalla on YK-nuorten suomalaisille 13–29-vuotiaille nuorille keväällä 2014 ja 2015 teettämä selvitys kestävän kehityksen tavoitteista.

Strategia vuosille 2016-2018 on kokonaan luettavissa:

Suomen YK-nuoret strategia 2016-2018