Nuoret aidosti mukaan kestävän kehityksen kumppaneiksi 

23.11.2016

Nuoret haluavat kestävältä kehitykseltä tehokkaampia ja puhtaampia energiamuotoja, työllisyysmahdollisuuksia ja yhdenvertaisuutta – sekä aitoa osallisuutta.

Nuoret ovat tärkeitä toimijoita paitsi tulevaisuudessa jo tänään, ja nuoret voivat toimia merkittävinä kumppaneina kestävän kehityksen toimeenpanossa. Kun kestävän kehityksen tavoitteita edistetään ja tuloksia seurataan, on nuorilla oltava mahdollisuus esittää näkemyksiään ja osallistua aktiivisesti. Nämä tavoitteet saavutetaan kumppanuudella ja yhteistyöllä.

Nuorten aito osallisuus Agenda2030:een edellyttää sitä, että nuorten näkemykset otetaan toimeenpanossa huomioon. YK-nuoret kartoittivat vuonna 2015 nuorten näkemyksiä kestävän kehityksen tavoitteista. Nuorille tärkeimpinä teemoina nousivat ympäristö, turvallinen elämä ja yhdenvertaisuus.

* Ympäristöaiheiset kysymykset olivat kyselyn perusteella suurin huolenaihe nuorten näkökulmasta. Varsinkin puhtaan veden saanti ja ilmastonmuutos nousivat  keskeisinä huolenaiheina esille globaalilla tasolla. Monet nuoret toivoivat esimerkiksi tehokkaampien ja puhtaampien energiamuotojen kehittämistä ja siten kestävän kehityksen takaamista myös jälkipolville. Nuoret peräänkuuluttivat myös yritysten yhteiskuntavastuuta ympäristöhaittojen pienentämiseksi.

* Kyselyn tuloksissa heijastui vahvasti nuorten turvattomuuden tunne. Monille syrjäytyminen sekä konfliktit ja väkivalta ovat aiheita, joihin pitää pystyä puuttumaan. Turvallinen elämä on avainasemassa yksilön perusoikeuksien toteutumisessa ja vakaiden valtioiden rakentamisessa.        Konfliktien lisäksi myös korkea rikollisuus ja korruptio aiheuttavat turvattomuutta ja estävät yksilöä elämästä täysipainoista elämää. Maailmanlaajuisesti korkea nuorisotyöttömyys on paitsi sosiaalinen ongelma myös potentiaalinen uhka yhteiskuntien rauhalle.  YK-nuoret vaativat, että Suomen painottaessa kestävän kehityksen tavoitteita ja etenkin tavoitetta Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta (numero 16), keskeiseksi työkaluksi otetaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus. 

* Ihmisoikeuksien osalta korostui suomalaisnuorten huoli yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Useat nuoret olivat huolissaan palkkaeroista ja toisaalta myös seksuaalisen ja uskonnollisen tasa-arvon toteutumisesta. Aidosti kestävä kehitys ei ole mahdollista puuttumatta eriarvoisuuteen ja sen aiheuttamiin ongelmiin. YK-nuoret korostavat, että sukupuolien tasa-arvon toteutumisella on edelleen sosiaalisia ja institutionaalisia haasteita myös Suomessa ja tavoite sukupuolten tasa-arvosta (numero 5) on oltava Suomen painopisteenä myös kansallisesti. Myös luonnonvarojen kestämätön käyttö on kytköksissä eriarvoisuuteen, sillä ekosysteemin tuhoamisen aiheuttamat ongelmat ja riskit kohdistuvat suorimmin maailman köyhimpään väestöön.

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat kaikkien yhteisiä, mutta vetovastuu on valtioilla. Siksi on hallituksen ja eduskunnan vastuulla, että kestävän kehityksen toimeenpanossa sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus on keskeinen arvo.  Agenda2030 tarvitsee kaikkia.

Suomen YK-nuoret
Suomen YK-nuorisodelegaatti 2016

Skip to content