Ilmastolakiin pykälä nuorten ilmastoneuvostosta

01.09.2020

 

Suomen uudistetusta ilmastolaista halutaan maailman vahvin ilmastolaki, joka on samalla avoin ja kansalaisia osallistava.

Vuoden 2018 Nuorisobarometrin mukaan 67 prosenttia nuorista on melko tai erittäin huolissaan ihmisestä johtuvasta ilmastonmuutoksesta. Nuorten huoli ilmastonmuutoksen edessä on noussut maailmanlaajuiseksi ilmiöksi: nuoret haluavat osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan ja vaativat toimia.

Suomen ilmastolaki on nykyisellään puitelaki, eikä siten aseta oikeuksia tai velvollisuuksia eri toimijoille. Ilmastolain uudistamisessa, kuten monessa muussa nuoria koskevissa asioissa valtion johto, poliittiset päättäjät, virkamiehet ja lain valmistelijat kipuilevat yrittäessään keksiä konkreettisia työkaluja, miten lisätä nuorten osallistumista heitä koskevaan päätöksentekoon. Toisaalla nuoret kipuilevat sen kanssa, että he eivät tiedä, miten vaikuttaa tai heille ei ole tarjottu konkreettisia vaikuttamisen väyliä tai muita työkaluja vaikuttaa ilmastoasioihin.


Tämän kirjelmän avulla tuomme oman esityksemme yhdestä konkreettisesta ja toteuttamiskelpoisesta mallista, joka takaisi nuorten kuulemisen ja edustuksellisuuden ilmastoasioissa. Nuorilla on paljon ideoita, osaamista ja rohkeutta, joilla voitaisiin edesauttaa Suomen pääsemistä valtiolle asetettuihin ilmastotavoitteisiin samalla kun valtio myös toteuttaisi velvollisuuttaan kuulla nuoria heitä koskevissa asioissa.

Vaadimme, että nuorten kuulemisen ja osallistamisen vahvistamiseksi Suomen uudistettuun ilmastolakiin sisällytetään pykälä ympäristöministeriön alaisesta Nuorten ilmastoneuvostosta.

Miksi? 

  1. Suomen kirjatessa ilmastolakiin velvoitteen Nuorten ilmastoneuvoston perustamisesta ja toiminnasta, toimimme esimerkkinä nuorten yhteiskunnallisen osallistamisen ja vaikuttamismahdollisuuksien kasvattamiselle ympäri maailmaa. Suomen maailmanlaajuinen rooli on maan kokoa suurempi.
  2. Nuorten ilmastoneuvoston kirjaaminen ilmastolakiin mahdollistaa ja turvaa ilmastolain tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti nuorten osallistamisen ilmastopolitiikkaan. Suomen ilmastolain (609/2015) 1 § 3 kohdan mukaan lain yhtenä tarkoituksena ja tavoitteena määritellään yleisön osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen. Asiantuntijoiden mukaan (Kulovesi ym.) vahvan ilmastolain tulee edistää entistä paremmin sekä ilmastopolitiikan avoimuutta että kansalaisten osallistumismahdollisuuksia.
  3. Nuorten ilmastoneuvosto parantaa sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden toteutumista. Ilmastonmuutos koskettaa kaikkia, ja sen seuraukset tulevat eniten vaikuttamaan tämän päivän nuoriin sekä tuleviin sukupolviin.
  4. Nuorten ilmastoneuvosto tuo nuorten näkökulmaa esiin ilmastopolitiikan suunnittelussa ja raportoinnissa päätöksenteon tueksi. Lisäksi se viestii ilmastopolitiikasta nuorille ymmärrettävällä tavalla.
  5. Nuorten ilmastoneuvosto vastaa Nuorisolain 24 §:n mukaisiin viranomaisille asetettuihin velvollisuuksiin kuulla nuoria. Nuorisolain (1285/2016) 24 § 1 mukaan kunnan ja valtion viranomaisten tulee tarjota ja järjestää nuorille mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa paikallista, alueellista ja valtakunnallista nuorisotyötä ja – politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn tai heitä tulee muutoin kuulla mainituissa asioissa. Lisäksi Nuorisolain mukaan nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.
  6. Nuorten ilmastoneuvosto on konkreettinen uusi työkalu nuorten osallisuuden kasvattamiseksi ja kuulemisvelvoitteen vahvistamiseksi Marinin hallitusohjelman Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi tavoitteen 4 keinojen mukaisesti. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa määritellään tavoitteeksi nuorten osallisuuden kasvu. Sen saavuttamisen keinoiksi mainitaan nuorten kuulemisvelvoitteen vahvistaminen ja uusien työkalujen kehittäminen.
  7. Nuorten ilmastoneuvosto muodostetaan ympäristöministeriön alaisuuteen. Tällä varmistetaan, että nuoret saavat myös tarvittavaa ohjausta toiminnalleen. Nuorten ilmastoneuvosto koostuu 15-28-vuotiaista nuorista, jotka valitaan toimeen määräajaksi. Valinnassa huomioidaan alueellinen edustus. Nuorten ilmastoneuvoston avoin haku järjestetään Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n kautta.
  8. Nuorten ilmastoneuvosto vahvistaa nuorten edustuksellisuutta ilmastoasioissa. Nuorilla ei ole tällä hetkellä ryhmätason edustusta ilmastoasioissa. Nuorten ilmastoneuvosto toimii yhteistyössä esimerkiksi Nuorten ilmastodelegaatin, Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän nuorisoedustajan ja Nuorten Agenda 2030 -ryhmän kanssa. Nuorten Agenda 2030 -ryhmä edistää kaikkia kestävän kehityksen tavoitteita, joista ilmasto on yksi osa-alue. Nuorten ilmastoneuvosto tuo lisää kaivattuja resursseja nuorten ilmastovaikuttamiseen.

Pykäläehdotus:

xx § Nuorten ilmastoneuvosto 

Valtioneuvosto asettaa nuorista koostuvan ja riippumattoman nuorten ilmastoneuvoston ilmastopolitiikan suunnittelun ja sitä koskevan päätöksenteon tueksi. Nuorten ilmastoelin toimii ympäristöministeriön alaisuudessa. 

Nuorten ilmastoneuvoston nimi on Suomen nuorten ilmastoneuvosto ja sen tehtävänä on ilmastopolitiikan suunnittelua ja seurantaa varten koostaa nuorten näkemyksiä ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja siihen sopeutumisesta Suomessa ja maailmalla. Nuorten nimittämisessä nuorten ilmastoneuvostoon otetaan huomioon alueellinen edustus ja nuorten ikäjaukama. Nuorten ilmastoneuvoston jäsenet nimitetään määräajaksi. 

Nuorten ilmastoneuvoston ikäraja määräytyy Nuorisolain (1285/2016) 3 § kohta 1:n mukaan. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä nuorten ilmastoneuvoston tehtävistä ja kokoonpanosta. 


Suomen YK-nuorten hallitus

 

Skip to content